A novel approach in extracorporeal circulation : individual, integrated, and interactive heart-lung assist (I3-Assist)

Wagner, Georg (Corresponding author); Schlanstein, Peter; Fiehe, Sandra; Kaufmann, Tim; Kopp, Rüdger; Bensberg, Ralf; Schmitz-Rode, Thomas; Steinseifer, Ulrich; Arens, Jutta

Berlin [u.a.] / de Gruyter (2014) [Journal Article]

Biomedizinische Technik
Volume: 59
Issue: 2
Page(s): 125-133

Identifier