A bench-top molding method for the production of cell-laden fibrin micro-fibers with longitudinal topography

Keijdener, Hans; Konrad, Jens; Hoffmann, Bernd; Gerardo-Nava, José; Rütten, Stephan; Merkel, Rudolf; Vázquez-Jiménez, Jaime; Brook, Gary A.; Jockenhoevel, Stefan; Mela, Petra

(2019, 2020)
Fachzeitschriftenartikel

In: Journal of biomedical materials research / B
Band: 108
Heft: 4
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1198-1212

Identifikationsnummern