Anterior cruciate ligament prosthesis using a fiber composite approach

Eggert, Florian (Corresponding author); Kaltbeitzel, Daniel; Pishnamaz, Miguel; Hopmann, Christian; Pape, Hans-Christoph; Gries, Thomas; Jockenhövel, Stefan

Berlin [u.a.] : de Gruyter (2015)
Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel

In: Biomedizinische Technik
Band: 60
Heft: S1
Seite(n)/Artikel-Nr.: S377-S378

Identifikationsnummern

Quellen