Anterior cruciate ligament prosthesis using a fiber composite approach

Eggert, Florian (Corresponding author); Kaltbeitzel, Daniel; Pishnamaz, Miguel; Hopmann, Christian; Pape, Hans-Christoph; Gries, Thomas; Jockenhövel, Stefan

Berlin [u.a.] / de Gruyter (2015) [Abstract, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel]

Biomedizinische Technik
Band: 60
Ausgabe: S1
Seite(n): S377-S378

Identifikationsnummern