A novel approach in extracorporeal circulation : individual, integrated, and interactive heart-lung assist (I3-Assist)

Wagner, Georg (Corresponding author); Schlanstein, Peter; Fiehe, Sandra; Kaufmann, Tim; Kopp, Rüdger; Bensberg, Ralf; Schmitz-Rode, Thomas; Steinseifer, Ulrich; Arens, Jutta

Berlin [u.a.] : de Gruyter (2014)
Fachzeitschriftenartikel

In: Biomedizinische Technik
Band: 59
Heft: 2
Seite(n)/Artikel-Nr.: 125-133

Identifikationsnummern