Ovine Carotid Artery-Derived Cells as an Optimized Supportive Cell Layer in 2-D Capillary Network Assays

Lawrence, Kan / PLoS [u.a.] (2014) [Fachzeitschriftenartikel]

PLoS one
Band: 9
Ausgabe: 3
Seite(n): e91664

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Weinandy, Stefan
Babczyk, Patrick
Dreier, Agnieszka
Unger, Ronald E.
Flanagan, Thomas C.

Weitere Autorinnen und Autoren

Kirkpatrick, C. James
Zenke, Martin
Klee, Doris
Jockenhövel, Stefan

Identifikationsnummern