Generation and imaging of patient customized implants

Frese, Julia; Schuster, Philipp; Mertens, M. E.; Vogg, Andreas; Dahlems, U.; Rongen, Lisanne; Koch, S.; Mela, Petra; Melmer, G.; Barth, Stefan; Mottaghy, Felix Manuel; Schmitz-Rode, Thomas; Lammers, Twan; Jockenhövel, Stefan; Kießling, Fabian

Berlin / Schiele & Schön [u.a.] (2012) [Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel]

Biomedizinische Technik = Biomedical engineering
Band: 57
Ausgabe: Suppl. 1

Identifikationsnummern