Assessment of hemolysis related quantities in a microaxial blood pump by computational fluid dynamics

Cambridge, Mass / Blackwell (2001) [Fachzeitschriftenartikel]

Artificial organs
Band: 25
Ausgabe: 5
Seite(n): 341-347

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Apel, Jörn
Paul, Reinhard
Klaus, Sebastian
Siess, Thorsten
Reul, Helmut

Identifikationsnummern