Nondestructive monitoring of tissue-engineered constructs

Frese, Julia; Morgenroth, Agnieszka; Mertens, Marianne E.; Koch, Sabine; Rongen, Lisanne; Vogg, Andreas; Zlatopolskiy, Boris D.; Neumaier, Bernd; Gesché, Valentine; Lammers, Twan; Schmitz-Rode, Thomas; Mela, Petra; Jockenhövel, Stefan; Mottaghy, Felix Manuel; Kießling, Fabian (Corresponding author)

Berlin [u.a.] : de Gruyter (2013, 2014)
Journal Article

In: Biomedizinische Technik = Biomedical engineering
Volume: 59
Issue: 2
Page(s)/Article-Nr.: 165-175

Institutions

  • Chair of Textile Technology in Mechanical Engineering and Institut für Textiltechnik [419110]
  • [532500-2]
  • [811001-1]
  • [811001-5]
  • [811003-3]

Identifier