Development and Analysis of a Purification System for Accelerated Heart Valve Wear Testers

Grossmann, Benjamin; Roggenkamp, Jan; Molatta, Peter; Schmitz, Christoph; Schmitz-Rode, Thomas; Steinseifer, Ulrich

Basel : Karger (2016)
Abstract, Fachzeitschriftenartikel

In: Cardiology : international journal of cardiovascular medicine, surgery and pathology
Band: 134
Heft: 2
Seite(n)/Artikel-Nr.: 249-250

Einrichtungen

  • [811001-1]

Identifikationsnummern

Quellen